ആർ‌ടി ഹീറോ ᵀᴹ II (തത്സമയ പി‌സി‌ആറിനായുള്ള ഫസ്റ്റ്-സ്ട്രാന്റ് സിഡി‌എൻ‌എ സിന്തസിസിനായുള്ള മാസ്റ്റർ പ്രീമിക്സ്)