ആർ‌ടി ഈസി ᵀᴹ II (ജി‌ഡി‌നെയ്‌സിനൊപ്പം) ജി‌ഡി‌നെയ്‌സിനൊപ്പം റിയൽ‌ ടൈം പി‌സി‌ആറിനായി ഫസ്റ്റ്-സ്ട്രാന്റ് സിഡി‌എൻ‌എ സിന്തസിസിനായുള്ള മാസ്റ്റർ പ്രീമിക്‌സ്