ആർ‌ടി ഹീറോസ് II (ജി‌ഡി‌നെയ്‌സിനൊപ്പം റിയൽ‌ ടൈം പി‌സി‌ആറിനായുള്ള ഫസ്റ്റ്-സ്ട്രാന്റ് സിഡി‌എൻ‌എ സിന്തസിസിനായുള്ള മാസ്റ്റർ പ്രീമിക്‌സ്)